นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่แสดงบนใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน) ตามแต่กรณี ดังนี้ 
1. จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, ผิดสี หรือผิดขนาด ให้กับลูกค้า
2. จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างหรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
3. สินค้าอยู่ในสภาพชำรุด เสียหาย บรรจุภัณฑ์ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถใช้งานได้
4. รายการสินค้าและจำนวนชิ้นของสินค้าจะต้องครบตามรายละเอียดที่แสดงบนใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เช่น ของแถม, ของสมนาคุณ, กล่องบรรจุสินค้า เป็นต้น
5. ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าคือ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน ประกอบการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
*สำหรับกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีเปลี่ยนสินค้า
1. สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิมโดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าชนิดเดิม
2. กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้าสามารถชำระเงินเพิ่มเติมโดยโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ
3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าจัดส่งสินค้าคืน, ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

กรณีคืนสินค้า
กรณีขอคืนเงินเนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาในกรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือการจัดส่งเท่านั้น
1. บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
2. บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระจริง เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลดแล้ว
3. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ 
        
3.1. กรณีลูกค้าชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ
        
3.2. กรณีลูกค้าชำระเงิน โดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต บริษัทฯ จะโอนเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า ภายใน 14 วันทำการ
        
3.3. ในกรณีที่มีค่าธรรมเนียมอื่นใด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม โดยบริษัทฯ จะโอนยอดเงินที่หักค่าธรรมเนียมคืนเข้าบัญชีของลูกค้า
        
3.4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
        
3.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
ติดต่อ 02-738-9545-49 ทุกวัน จ.-ศ. เวลา 8.00-17.00 หรือ E-Mail : [email protected] ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่แสดงบนใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน) โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการส่งคืนสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

Back to top