ข้อตกลงและเงื่อนไข

ก่อนเริ่มต้นใช้เว็บไซต์นี้ โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้เวปไซต์ที่ปรากฎด้านล่างอย่างละเอียด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านข้อมูลเท่านั้นโดยการใช้เว็บไซต์หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ท่านตกลงที่จะ

1. การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด
ภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ปรากฏนี้ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้ให้สิทธิเด็ดขาด ไม่สามารถโอนได้และมีข้อจำกัดแก่ท่าน โดยท่านมีสิทธิที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ ใช้เว็บไซต์ และแสดงเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามที่จะรบกวน การทำงานของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยการกระทำในรูปแบบใดๆก็ตาม บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด อนุญาตให้ท่านมีสิทธิเข้าชมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูลที่ได้รับอนุญาต") จากเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้แบบไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือสำเนาของข้อมูลที่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด และการ
อนุญาตนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้
        
1.1 เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในความเป็นเจ้าของเว็ปไซต์ ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนั้น ในกรณีที่ดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็ปไซต์
        
1.2 ท่านมิอาจกระทำการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในทางแสวงหากำไร เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดๆ แก้ไข ทำซ้ำ เพื่อแสดงต่อสาธารณะ หรือใช้ประกอบการอื่นๆ ต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์และข้อมูลที่ได้รับอนุญาต มีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ในการใช้เว็บไซต์นี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ใด ๆ ที่ไม่มีอำนาจต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอันมีลิขสิทธิ์ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้มอบสิทธิใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมที่เกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าแก่ท่าน

2. การจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ การแสดงผลของข้อมูล บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สงวนสิทธิโดยดุลพินิจของ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำดังนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นบอกกล่าวแก่ผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือพลั้งเผลอใดๆ ในเว็บไซต์ รวมถึง บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
เพื่อความสะดวกแก่ท่าน บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากท่านตกลงที่จะเข้าไปใน เว็บไซต์ที่ได้มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงจากการกระทำเช่นนั้นจะอยู่กับท่านเพียงผู้เดียว และจะเป็นความรับผิดชอบของท่าน ที่จะใช้มาตราการคุ้มครองที่จำเป็น เพื่อป้องกันไวรัสหรือสิ่งใดๆ ที่เป็นอันตราย บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้รับประกันหรือรับรองต่อเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง หรือข้อมูลที่ปรากฎ สินค้าหรือบริการที่ ปรากฏในเว็ปไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น และการจัดให้มีการเชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่น บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้ให้การสนับสนุน รับรอง มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้อง หรือให้สิทธิแก่เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงที่จะใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้ หรือสัญลักษณ์อันมีลิขสิทธิ์ ที่ได้แสดงในเว็ปไซต์ที่มีการเชื่อโยง หรือสามารถที่จะ เข้าถึงได้ โดยผ่านเว็บไซต์ที่มีเชื่อมโยง หรือให้สิทธิที่จะใช้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โลโก้หรือสัญลักษณ์อันมี ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. ข้อมูลที่มีการจัดให้โดยผู้ใช้
บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านไม่ควรที่จะส่งข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับหรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สินให้แก่ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยผ่านทางเว็บไซต์ ท่านได้ตกลงว่า ข้อมูลใดๆ ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านจัดให้แก่ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ถือว่าเป็นความลับ หรือมีลักษณะเป็นทรัพย์สิน โดยการให้ข้อมูลนั้นแก่ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือได้ว่าท่านได้อนุญาตแก่ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และการอนุญาตนั้นมีลักษณะไม่จำกัด ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่จำกัดอาณาเขต และไม่เรียกเก็บค่าอนุญาต ทั้งนี้ โดยให้ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสิทธิใช้ ทำสำเนา ส่งและแจกจ่ายข้อมูลนั้น นอกจากนี้ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มิได้ถูกห้ามที่จะใช้ ความคิด แนวคิด หรือโนฮาวว์ที่ท่านหรือบุคคลที่กระทำการแทนท่านได้ให้แก่ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ท่านรับทราบว่า บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ประสงค์ให้ท่านและท่านรับรองว่าจะไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะหมิ่นประมาท ข่มขู่ อนาจาร ลวนลามทางเพศ หรือขัดต่อกฎหมาย หรือมีลักษณะที่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ในข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น

5. การกำจัดความเสียหาย
บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะไม่รับผิดต่อบุคคลใด ๆ ในความเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรณีพิเศษ หรือความเสียหายอื่นๆ รวมทั้งการสูญเสียกำไร การรบกวนทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล หรือโปรแกรมในระบบจัดการข้อมูล ของท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้ได้ในเนื้อหา ข้อมูล การทำงาน ของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ ที่มีการเชื่อมโยง แม้ว่า บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะได้แจ้งโดยชัดแจ้งแก่บุคคลแล้วก็ตาม ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์
บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการ ใช้เว็บไซต์ จะมีผลเมื่อได้มีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่าท่านตกลงปฎิบัติตามการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนั้น บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยุติการเชื่อมต่อในส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น ความสามารถในการเข้าสู่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้เมื่อใดก็ตาม บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจจำกัดการเข้าถึงส่วนใดหรือบริการใด หรือห้ามการเข้าถึง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือรับผิดชอบใด ๆ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจยกเลิกการให้สิทธิการอนุญาตที่ได้ให้ไว้แล้ว ข้างต้นได้

7. ผู้ใช้เว็บไซต์จากต่างประเทศและกฎหมายที่ใช้บังคับ
เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุม ดำเนินการและบริหารโดย บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด จากสำนักงานของ บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในประเทศไทย บริษัท คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่รับรองว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถที่จะใช้ได้ที่สถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นภายนอกประเทศไทย ท่านมีหน้าที่ๆ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น กฎหมายที่ใช้บังคับกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่ประสงค์ให้นำกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาใช้บังคับ

E-mail : [email protected] 
TEL.   : +66(0)2-738-9545-49

Back to top